Vegstøv i Trondheim - En analyse av mineralinnholdet i svevestøvet

Forkortet: Svevestøv har siden slutten av 1980tallet blitt fokusert på som et miljøproblem i norske storbyer, spesielt i Trondheim. Etter et møte i regi av Trondheim kommune i desember 2002, ble det uttrykt ønske om å få nærmere vurdert om det kan være noen årsakssammenheng mellom den støvkonsentrasjonen som opptrer langs hovedvegnettet i Trondheim i forhold til vegslitasje, asfaltresept som benyttes, kvalitet på tilslaget, bruk av salt og eventuelt klimaforskjeller med for eksempel Oslo området. Frie emneord: Vegslitasje, Svevestøv, Asfalt

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.037
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
FOU byggeråstoffer
Project nr:
263317