Vegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallfor- giftning. I. Vegetasjon og miljøkjemi, Rai'tevarri, Karasjok, Finnmark.

Ved Rai'tevarri, Karasjok, er det tidligere påvist arealer med naturlig kobberforgiftning. Forgiftningene gir seg tilkjenne bl.a. ved åpne feltet i bjørkeskogen og artsfattige felter med høyt kobberinnhold i den humusholdige delen av jordsmonnet. Analyse av LANDSAT-1 data synes å tyde på at de åpne feltene har en karakteristisk lysrefleksjon som gjør at de kanskje kan skilles ut på satelittopptak. Dette innebærer en mulig bruk av fjernanalyse i malm- leting. Disse forhold er nærmere studert i forgiftningsfeltet med omgivende normalområder ved 1) vegetasjonskartlegging, 2) geokjemisk kartlegging og 3) analyse av multispektrale flybilder. Denne del av rapporten omhandler 1 og 2. Det er skilt ut 17 normale og 19 kobberforgifta plantesamfunn. Forgiftnings- ffeltene som er funnet dekker ca. 50-60.000 m2 og er karakterisert ved a) lavt artsantall (15-83 % av det normale), men høyt individantall b) dvergvekst og klorose og c) høyt kobber innhold i substratet (ca. 3 000 mot normalt ca. 150 ppm). De mest kobbertolerante artene er sølvbunke, torvull, sauesvingel, rabbesiv og fjelltjærblom. Kobberinnholdet er lavest i samfunn med sterke inn- slag av vedaktige planter. Det øker i tørre og fuktige grasheier, mens det er høyest i sumpsamfunn og kjeldemyrer. De mest kobbertolerante artene øker i arealdekning ved stigende kobberkonsentrasjoner i humushorisont og overflate- vann, mens artsantallet synker.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1570 F
Page number:
170
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark