Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk

Etter forespørsel fra Alvdal kommune gjennomførte NGU i 2007 georadarmålinger og grunnboringer ved hovedvannkilden for Alvdal kommune på Gulløymoen. Med bakgrunn i disse undersøkelsene ble det konkludert med at forholdene lå godt til rette for etablering av to nye produksjonsbrønner. Nye brønner ble etablert i 2008. For å avklare vannkvalitet og produksjonskapasitet, ble prøvepumping av disse gjennomført i perioden januar - juni 2009. Gjennom prøvepumpingsperioden ble det totalt samlet inn 41 vannprøver fra de to nye skråbrønnene. Prøvene ble gjort gjenstand for uorganiske og fysisk kjemiske analyser ved NGU-lab i Trondheim. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra analysene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.065
Page number:
16 s., 1 k
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200
Fylke:
Hedmark