Vannkvalitet i Nord-Trøndelag og Fosen - Målinger av uorganiske parametre i overflatevann

Uorganiske kjemiske parametre er målt/analysert i overflatevann fra 635 lokali- teter geografisk spredt i hele Nord-Trøndelag og Fosen. Innsamlingen ble fore- tatt i to perioder (1982/83) og 1989). Formålet har vært å fremskaffe en oversikt over regionale variasjoner i vannkvaliteten til overflatevannet i området, vurdere denne i forhold til kvalitetskriterier gitt av SFT, og med- virke til en bedre forståelse av naturforholdene for å kunne sette igang til- tak som motvirker skader ved sur nedbør. Det må understrekes at vannkvalitetsbegrepet utelukkende er basert på uorgan- iske bestanddeler, videre at organiske parametre (bakterieinnhold, humusinn- hold m.v.) ikke er inkludert i materialet. Resultatene er behandlet i lys av andre miljøprosjekter som omfatter denne landsdelen. Det er avdekket vannkvalitetsforhold som har betydning innen foru- rensningsovervåking, sur nedbørsproblematikken, vannforsyning, fiskeoppdrett/ fiskehelse og miljørettet helseplan. I et vedlegg til rapporten (94.077B) er det samlet 60 bilag som representerer en utfyllende dokumentasjon av resultatene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.077A
Page number:
78
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport