Utvidet grunnvannsforsyning til Våle og Ramnes kommuner i Vestfold.

Ramnes og Våle benytter grunnvann fra fjell i sin vannforsyning, men har i den senere tid fått problemer med både kvalitet og kvantitet. Muligheten for å utvide og forbedre vannforsyningen er vurdert på bakgrunn av innsamlede brønndata og kjennskap til områdets geologi. Områder for nye prøveboringer er foreslått. Flyfoto er benyttet i stor utstrekning. Områdets lavabergarter og dypbergarter antas å kunne gi tilstrekkelige vannmengder ved boring, men vannkvaliteten er mer usikker. I tillegg til vanlige Fe-Mn-Mg-Ca-problemer har en spesielle vanskeligheter med F (fra intrusiver) og Cl (fra fossilt saltvann eller marine leirer).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79046
Page number:
10
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold