Uttak av sand og grus i Gaula.

Uttaksområdene for grus i Gaula mellom Gaulosen og Støren er registrert. I perioden 1950-85 er det tatt ut ca. 4 mill. m3, derav 1.2 mill. m3 (30 %) etter 1980. Gaula er delt i syv delområder, og uttakstall for hvert område i perioden 1950-85 og etter 1980 er satt opp. De største uttakene har etter 1980 forskjøvet seg fra nedenfor Udduvoll bru til mellom Kvål og Ler. Mellom Gimse bru og Kvål bru har det vært et jevnt høyt uttak fra 1968 og fram til 1985. Fire delområder er nærmere undersøkt m.h.p. tilgjengelige grusressurser. Endringer i elvas løp samt aktiv erosjon langs sidene av elvas løp er registrert. Områdene er; 1) Kvål-Ler, 2) Gyllan-Hovin, 3) Støren, 4) Gimse bru til Søberg. Det er foretatt boringer på grusører i to av områdene. Volumet på grusørene er beregnet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.184
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport