Utredning vedrørende mulighetene til å finne en teknisk brukbar metode til å fjerne eller redusere kobber-og sink-innh.i vann fra Orvavassdraget

En har forsøkt å finne en teknisk brukbar løsning til å fjerne eller redusere kobber- og sinkforurensningene i Orvavassdraget. Vannet fra 5 punkter i vass- draget er analysert, og det er utført feleingsforsøk med kalksten og brent og lesket kalk samt elektrolyseforsøk. Feleing med lesket kalk, eller elektrolyse med kvikksølvkatode kan være mulige løsninger for enkelte punkter, slik at en delvis forbedrig kan oppnås. Når det gjelder en total og radikal forbedring synes utsiktene mer usikre. Kost- nadene blir sannsynligvis for store. Det er dessuten vanskelig å bedømme forholdene i Orvsjøen og Orva på lang sikt når Kobberverket starter sin plan- lagte utpumping av flotasjonsavgang til Orvsjøen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1308
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport