Utredning om grunnvarme til planlagte sykehus i Akershus. Feltundersøkelser.

Akershus fyulkeskommune planlegger nye sykehus på Lørenskog og på Ski. De vurderer å benytte grunnvarme. Den mest aktuelle grunnvarmeløsningen for begge de planlagte sykehusene er fjellanlegg med varmepumpe og med mange geunne brønner (ned til 300 m). Løsmasseoverdekningen i området rundt de planlagte sykehusene ble vurdert ut fra tilgjengelie data, og berggrunnen ble kartlagt ved feltbefaring. Varme- ledningsevnen ble målt på relevante bergartprøver. Varmestrøm og temperaturgradienter i området ble antatt ut fra kjemiske analyser av berg- artene. Ut fra de geologiske undersøkelsene og antatt energibehov for sykehusene er det gitt anbefalinger om dimensjonering av grunnvarmeanlegget. Det antas å være muligheter for å utnytte berggrunnen i områdene rundt de planlagte sykehusene i Lørenskog og Ski til energiuttak og energilagring. I Ski viser undersøkelsene at forholdene er svært gunstig for bruk av grunn- varme. Det anbefales testboringer for å få bedre kunnskap om grunnvarme- potensialet i berggrunnen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.073
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus