Utjevningsbassengs innvirkning på radoninnholdet i grunnvann fra fast fjell

16094 prøver av grunnvann fra norsk prekambrisk og palaeozoisk fast fjell ble samlet inn i 1996-1997. Disse ble delt i grupper på grunnlag av om vannet passerte igjennom et utjevningsbasseng før prøven ble tatt. Slike bassenger gir trolig anledning for avgassing av radon eller radioaktiv nedbrytning. Grunnvann som har passert gjennom et utgjevningsbasseng har et signifikant lavere median radoninnhold (26 Bq/l) enn grunnvann som ikke har gått igjennom et slikt basseng (median 90 Bq/l). Men også mediankonsentrasjoner av fluorid og alkalitet er signifikant lavere. Dette antyder at forskjellene muligens ikke bare skyldes bassengene, men at grunnvannstypene fra brønner med utjevnings- basseng i utgangspunktet er mindre hydrokjemisk "modne". Det er mulig at utjevningsbasseng er vanligere ved vannverk med større kapasitet; det vil si med større sprekketransmissivitet, kortere oppholdstid og mindre modent grunnvann (lavere F, Rn, alkalitet). På bakgrunn av disse dataene er det derfor vanskelig å kvantifisere virkningen som utjevningsbassengene har på radon- konsentraasjoner i grunnvann. Det må imidlertid bemerkes at utjevnings- bassengene i undersøkelsen ikke er utformet med radonreduksjon som formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.097
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport