Uredning av grunnvannskilde for produksjon av mineralvann, Vormstad, Orkdal kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utredet kapasitet og kvalitet på en grunnvannskilde ved Vormstad i Orkdal kommune. Grunnvannet slår ut i en kildehorisont i foten av en 100 m høy breelvterrasse. Det er foretatt prøvetaking av to ulike kildeutslag over en periode på ett år. Den totale kapasiteten på kildehorisonten er ikke målt, men er anslått til 5-10 l/s, mens kapasiteten på en brønn (kilde 1) varierer fra 0.9 til 1,25 l/s i prøvetakingsperioden. Grunnvannskvaliteten er god i det alle målte parametre tilfredsstiller både kravene til drikkevann og kravene til produksjon og frambud av mineralvann. Grunnvannet er svakt basisk og relativt stabil i kilde 2, mens i kilde 1 er det noe variasjon i alkalitet og i innholdet av kalsium, nitrat og særlig sulfat over året, men uten at dette har vesentlig betydning for kvaliteten. Det er ikke påvist koliforme- eller andre sykdomsfremkallende bakterier. Deler av kildehistorien har en kjemisk kvalitet som indikerer påvirkning fra gjødslet dyrket mark. Ved å plassere en ny produksjonsbrønn dypest mulig i avsetningen vil man kunne ta ut grunnvann som er lite påvirket av jordbruksaktivitet i nedslagsfeltet og godt beskyttet mot andre potensielle forurensningskilder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.100
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport