Undersøkelse av forurenset grunn og grunnvann ved Trandum militærleir.

Norges geologiske undersøkelse fikk i oktober 1990 i oppdrag fra FBT/HR å undersøke løsmasser og grunnvann ved Trandum militærleir for mulige forurens- ninger. De hydrogeologiske undersøkelsene viser store variasjoner i hydrau- lisk konduktivitet. Den gjennomsnittlige nettohastigheten i området mellom Trandum fyllplass og Forsvarets brønnområde er beregnet til 1,58 m/døgn. Det skjer en forurensning av hydrokarboner (benzener og xylener) og enkelte uorganiske forbindelser (Ba, NH3, Fe og Mn) fra Trandum fyllplass. Hoved- retningen på grunnvannsstrømmen er mot øst, dvs. mot sørenden av Transjøen. Forurensningsviften har en utstrekning på minimum 200 m østover fra fyllplass- en. Undersøkelsene har ikke av dekket noen betydelig forurensning i massene eller grunnvannet under HVK verksted-vaskeplass. De forhøyede verdiene av Pb, Zn og CU i "Styggedalen", skyldes trolig at området brukes som skytebane. I disse to områdene er det i tillegg målt de høyeste verdiene av NO3. For både Trandum fyllplass, HVK verksted-vaskeplass og Forsvarets brønnområde anbefales det videre overvåking av grunnvannskvaliteten. Forsvarets rør- brønner gir idag vann med tilfredstillende drikkevannskvalitet hva angår uorganiske parametre, mens forholdet med hensyn til organiske forbindelser er uavklart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.228
Page number:
137
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus