Undersjøiske landformer og skredprosesser langs strandsonen i Drammensfjorden

Leire og andre løsmasser i strandsonen fortsetter ofte utenfor strandlinjen og skred som starter under havnivå kan potensielt forplante seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning på land. Dette understreker at forholdene i sjøen kan ha avgjørende betydning for stabiliteten langs strandsonen. Med multistråleekkolodd eller interferometrisk sidesøkende sonar kan man effektivt samle inn data over lange strekninger av strandsonen med informasjon om både dybdeforhold og bunntyper. Disse dataene og seismikk i sjøen kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land gi et mer komplett bilde av forholdene i strandsonen. Over 40 km av strandsonen fra Drammen til Svelvik er undersekt. Dataene er sammenstilt og analysert ved hjelp av GIS, og morfologiske elementer er kartlagt og digitalisert. Målet med rapporten er å oppsurnmere data fra 2005 innsamlet i regi av GEOS-prosjektet og utarbeide en klassifikasjon av morfologien for å øke kunnskapen om prosesser i strandsonen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.003
Page number:
35 + vedle
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet
Project nr:
301807