Undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, Gåsbakken i Melhus kommune

Etter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonanlegg for avløpsvann på Gåsbakken. Anlegget er planlagt lagt til en breelvavsetning og boringene har hatt til hensikt å kartlegge avsetningens massefordeling mot dypet samt etablere prøvetakingsbrønner for overvåking av grunnvannskvaliteten før og etter bygging av infiltrasjons- anlegget. Undersøkelsen har omfattet fem sonderboringer og etablering av to prøvetakings- brønner. Resultatene etter boringene indikerer av avsetningen under det planlagt anlegget er sammensatt av sortert sand, grus og stein til ca. 10 m dyp, og at avsetningen er godt egnet for infiltrasjon av avløpsvann. Avstanden til grunn- vann er større enn 13 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.037
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport