Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og planer etter feltarbeid 2011 og 2012

66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. De resterende ustabile fjellpartier har enten blitt kartlagt ytterligere, eller det har blitt utført ren datainnsamling uten videre kartlegging. 10 av de ustabile fjellpartiene beskrevet i denne rapporten har ingen konsekvens knyttet til seg som gjør at NGU ikke ser det nødvendig med fremtidig arbeid på disse fjellpartiene. Det er totalt 22 ustabile fjellpartier i Troms som er periodisk innmålt av NGU med differensielle globale satellittnavigasjonssystemer, terrestrisk laserskanning eller ekstensometer, hvorav 17 er beskrevet i denne rapporten. For disse anbefaler NGU videreføring av periodisk bevegelsesmåling i all hovedsak ved bruk av differensielt måleutstyr for globalt satelittnavigasjon (dGNSS) og/eller bruk av fjernmålingsanalyser slik som bakkebasert laserskanning, satellittbasert radarskanning (InSAR) eller fotogrammetri. NGU anbefaler en videreføring av regionale satellittbaserte radardata (InSAR) i Troms.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.021
Page number:
110
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms