Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal – status og planer etter feltarbeid i 2012

Denne rapporten gir en oversikt over arbeid Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har utført på 131 ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal i tidsperioden 2006 til 2012. Dette omfatter undersøkelser som feltbefaring, analyser og bevegelsesmålingsresultater. Detaljerte beskrivelser av de undersøkte lokalitetene finnes i NGU rapport 2013.014 (publisert på engelsk). Disse undersøkelsene er del av den nasjonale planen for kartlegging av ustabile fjellpartier i Norge, som er et samarbeid mellom Norges Vassdrags- og Energidirektoratet (NVE) og NGU. Den utarbeidete databasen for ustabile fjellpartier inneholder totalt 245 lokaliteter i Møre og Romsdal. Blant disse er 77 lokaliteter klassifisert som ustabile fjellpartier, 29 som potensielle ustabile fjellpartier og 91 er ikke ustabile fjellpartier. Videre er 48 lokaliteter ikke ennå befart og har dermed ukjent status.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.053
Page number:
84
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal
Project nr:
309900