Undersøkelser av sand- og grusressursene i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland

Nordland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i et samarbeidsprosjekt undersøkt og klassifisert grus- og pukkforekomstene i utvalgte kommuner med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Som en del av dette prosjektet har NGU foretatt detaljerte undersøkelser av sand- og grusforekomsten i Fonndalen i Meløy kommune. Undersøkelsene er gjennomført ved gjennomgang av tilgjengelig materiale fra tidligere undersøkelser, målinger med georadar og sjaktgraving med gravemaskin. Hensikten har vært å få en oversikt over de utnyttbare sand- og grusreserver som er igjen i forekomsten. Forekomsten er en randavsetning hvor breen etter dannelsen på nytt har rykket fram og forstyrret de opprinnelige strukturene i avsetningen. I en periode er det også avsatt finkornige marine sedimenter på innsiden av ryggformen. Det er derfor vanskelig å få et godt nok bilde av korngraderingen i deler av forekomsten til å gi en detaljert oversikt over gjenværende mengder egnet som byggeråstoff. På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført i dette prosjektet og tidligere undersøkelser, gir et overslag over mengder en reserve på i overkant av 800.000 fast m3 sand og grus med varierende korngradering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.049
Page number:
31 + kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Oppdatering av grus og pukk i Nordland fylke
Project nr:
268022
Fylke:
Nordland