Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser

Hensikten med denne rapporten er å anbefale krav til prøvetakingen og de kjemiske analysene for å kartlegge innholdet av arsen, bly, kadmium, kobber, krom (total- og seksverdig innhold), kvikksølv, nikkel og sink i ballastpukk som skal brukes av Jernbaneverket. Dette innebærer: - hvordan prøvene tas i pukkverket - hvordan prøvene skal klargjøres for kjemisk analyse - hvordan innholdet av arsen og metaller skal bestemmes - bestemme antallet prøver som er nødvendig for å få tilfredsstillende reproduserbarhet av de kjemiske data. To pukkverk ble prøvetatt, ett med heterogen geologi og ett med homogen geologi. Det ble samlet inn 50 bergartsprøver fra hvert pukkverk. Prøvene ble nedknust og fraksjonen < 4 mm ble brukt ved kjemisk analyse. Arsen og metaller ble bestemt etter syreekstraksjonen. Det er utført statistsike analyser for å bestemme det antall prøver som er nødvendig for å fastslå en reproduserbar medianverdi. Analysen indikerer at det må samles inn 20 enkeltprøver som alle analyseres for å sikre data for bergartenes kjemiske sammensetning. Undersøkelser viser at samme prøveomfang bør gjelde for pukkverk med homogen geologi som for pukkverk med heterogen geologi. For pukkverk med granitt bør det i tillegg analyseres for uran på grunn av helsefare knyttet til radon. Resultatene fra denne undersøkelsen er grunnlaget for en veileder for hvordan pukkverk skal dokumentere den kjemiske sammensetningen av forekomstene sine.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.008
Page number:
47 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000