Undersøkelse- og volumberegning av sand- og grusforekomst ved Bruland, Førde kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Undersøkelsen er foretatt for å vurdere kvalitet og volum av de resterende massene i Bruland massetak. Totalt er det 392.000m3 løsmasser igjen innen massetaket. Ut fra de undersøkelsene som er utført anses 164.000 m3 å ha tilfredstillende egenskaper som betonstilslag. Deler av de resterende mengder kan sannsynligvis også benyttes, men mer detaljerte undersøkelser må utføres for å gi eksakt volum. Den generelle oppbygningen av slike avsetninger til- sier imidlertid at massene er for ensgraderte og finkornige, spesielt mot dypet, til å være egnet som betongtilslag.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.281
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport