Undersøkelse av sand- og grusressursene ved Helland og Krossdal, Modalen kommune, Hordaland

På oppdrag fra Modalen kommune v/ landskapsarkitektfirma Riss Landskap AS har NGU gjennomført en begrenset undersøkelse av sand- og grusressursene på Helland og Krossdal i Modalen, kommune, Hordaland. Hensikten har vært å gi en oversikt over volum og kvalitet på de masser som finnes i disse to avsetningene. På Helland finnes det anslagsvis 7-9 mill.m3 masser som er egnet til tekniske formål, heav 5-6 mill.m3 grusig sand av tilsvarende kvalitet som tas ut i dag. De grovere massene som dominerer avsetningens øvre del, kan utgjøre i størrelsesorden 2-3 mill.m3. Ved Krossdal finnes anslagsvis 1-1,5 mill.m3 masser egnet for tekniske formål. I den nordvestlige del av avsetningen finnes begrensede mengder grovere masser, men påviste sillag kan vanskeliggjøre uttak. Massene på Helland og Krossdal tilfredstiller ikke de strenheste kravene til vegformål, men kan brukes i faste vegdekker på veger med en gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) inntil 3000 kjøretøyer. Massene er fullt ut egnet som veggrus og til bære- og forsterkningslag. Som betongtilslag er massene egnet til de fleste formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.085
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ressurskartlegging i Hordaland
Project nr:
268011
Fylke:
Hordaland