Undersøkelse av sand- og grusressursene på Gardermoen, Ullensaker kommune

I samarbeidsprosjekt med Ullensaker kommune har NGU vurdert mektigheter, volum og kvalitet innenfor et angitt område på Gardermoen. Undersøkelsene er gjennomført med georadarmålinger og sonderboringer. Resultatene viser at de best egnede massene til veg- og betongformål finnes i sanduravsetningen som ere bygd opp over datidens havnivå som lå på 205 m oh. og i de øverste lagene av den underliggende deltaavsetningen. Mektigheten på de utnyttbare massene varierer fra 10-12 meter i nord til 2-3 meter i syd. Undersøkelsesområdet er beregnet å inneholde ca. 30 mill.m3 sand og grus med god kvalitet for bruk til veg- og betongformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.030
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging i Akershus
Project nr:
296600
Fylke:
Akershus