Undersøkelse av sand- og grusressursene innenfor Kvasshylla i Melhus og Midtre Gauldal kommune.

I forbindelse med opprettelsen av Kvasshylla naturreservat har grunneiere fremmet krav om erstatning for tapt mulighet for å utnytte sand- og grusressursene på sine eiendommer. Fylkesmannens miljøvernavdeling har defor engasjert Norges geologiske undersøkelse (NGU) til å vurdere kvalitet og mengde av sand- og grusforekomstene som ligger innenfor vernegrensene. Videre er markedssituasjonen med hensyn til pris på slike masser, massebehov og tilgang til sand og grus som byggeråstoff i distriktet vurdert. Undersøkelsene er gjennomført ved sonderboringer i 4 borehull på toppen av avsetningen med Geo-Tech beltegående borerigg. Boringen er utført av Scandiaconsult AS, mens boreplassering og tolkning er gjort av NGU.I terrasseskråningen nordvest på avsetningen er det utenfor vernegrensen, foretatt to sonderinger til henholdsvis 12 og 14 meter med Pionjär boremaskin. Resultatene fra undersøkelsen viser at det på toppen av avsetningen finnes masser egnet for utnyttelse. Tolkning av sonderboringene viser at massene i de øverste 8-10 meterne inneholder sand og grus med en del stein. Videre består massene hovedsakelig av sand, men med noe grus til 12-15 meter. Under dette består massene av sand som gradvis blir mer finkornig mot dypet. Det vil innenfor eiendom 45/20 oppe på avsetningen være mulig å utnytte 430000 m3 til tekniske formål. Også eiendommene i terrasseskråningen inneholder en del masser i de øverste meterne, men utnyttelse av disse synes mindre aktuell. De mest vanlige prisene til grunneier ligger påp kr. 5-10 per m3, men kan væ betydelig høyere på kvalitetsmasser i pressområder. Fra produsent varierer prisen mye avhengig foredlimngsgrad (knusing, sikting). Slik markedssituasjonen er i dag synes ikke Kvasshylla å kunne konkurrere om markedene i og rundt Trondheim. Et eventuelt uttak vil derfor være med på å dekke det lokale markedet for sand og grus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.073
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag byggeråstoffer
Project nr:
263300