Undersøkelse av pukkressurser i Nærøy kommune

Etter ønske fra Nærøy kommune har NGU undersøkt og vurdert pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet er basert på geologisk kartlegging, prøveuttak og mekaniske tester med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Berggrunnen i Nærøy kommune domineres av grunnfjellsbergart som primært består av ulike gneisvarianter (granittisk til granodiorittisk gneis og øyegneis). I tillegg er det mindre mengder av mørke (mafiske) bergarter (amfibolitt, gabbro), sandstein, marmor samt kalkholdige skifre. Kalkbergartene er ofte mekanisk svake og er derfor ikke nærmere undersøkt i denne rapporten. Det er tatt 6 prøver til mekanisk testing og bergartsbestemmelse. De beste mekaniske egenskapene er funnet for øyegneis i et prøvebrudd nær Kolvereid. Den dekker kravene som tilslag til asfalt på høyt trafikkerte veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) inntil 15000 kjøretøyer. Øvrige prøver viser middels til god kvalitet og dekker kvalitetsmessig fullt ut behovet i Nærøy kommune til vegdekker, vegfundament samt annen anvendelse. Arbeidet har vist at det finnes flere gode muligheter for masseuttak i Nærøy. De nye mekaniske testene og eksiterende data, viser at grunnfjellsbergartene har et uutnyttet potensial for framtidig pukkproduksjon av en kvalitet som kan være interessant også utenfor Nærøy kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.030
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag innen byggeråstoffer
Project nr:
337100
Fylke:
Nordland