Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder

To områder er kartlagt i Kristansand området med hensyn på etablering av pukkuttak. Området ved Kjevik domineres av en rødlig granitt med antatt god til middels kvalitet. Pga. den homogene berggrunnsgeologien ansees området som tilfredsstillende kartlagt mht. omfang av antall materialtekniske prøver. Geologien innenfor Krogevann området er mer varierende, men domineres av ulike gneis varianter. K valiteten innenfor det arealmessig største området innenfor den kartlagte forekomsten består av bergarter med en antatt god kvalitet. I og med at det kun er tatt en prøve per bergartstype i området, anbefales det å ta noen flere prøver slik at en kan få avklart om det opptrer kvalitetsvariasjoner innenfor et aktuelt uttaksområde.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.069
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging og prøvetaking for Ringknuten pukkverk
Project nr:
336400
Fylke:
Vest-Agder