Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i skolegården ved Hellen skole.

Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Hellen skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. Fra hver prøveplass ble det tatt en prøve på ca. 1/2 kg. mineraljord etter at gresslaget var skåret bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av polyklorerte bifenyler (PCB). Gjennomsnittlig innhold av PCB på Hellen skole er 0,017 mg/kg. 10 av de 21 prøvene som er tatt fra overflatejord har PCB-konsentrasjoner over SFT's normverdi på 0,01 mg/kg. Den høyeste PCB-konsentrasjon som hittil er påvist i overflatejorden er 0,042 mg/kg. Analyseresultatene er sammenlignet med ulike tekniske blandinger av PCB og resultatene tyder på at det er den høyklorerte varianten Clophen A60 som er påvist i skolegården. Ved Hellen skole kan sannsynligvis elevene eksporteres for PCB-forurenset jord via følgende eksponeringsveier: * inntak via munnen av jord eller støv * innånding av støv (ute i skolegården og inne i skolen) * hudkontakt med jord eller støv Fra et forslag til en SFT-veileder for gjennomføring av risikovurdering av forurenset grunn oppgis det følgende delkonsentrasjoner for mest følsom arealbruk: * inntak gjennom munnen av jord eller støv: 0,813 mg PSB * Hudkontakt med jord eller støv: 5,76 mg PCB/kg jord tørrstoff * Innånding av støv: 83,4 mg PCB/kg jord tørrstoff Ved å sette disse konsentrasjonene inn i formelen for beregning av total eksponering oppnås følgende resultat: CTotal ekspnering 0,70 mg PCB/kg jord tørrstoff. Frie emneord: PCB ;Hellen skole ;Bergen kommune

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.062
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland