Undersøkelse av PCB, arsen og tungmetaller i ni deponier på Svalbard

NGU har i løpet av tre feltsesonger undersøkt ni deponier/fyllinger på Svalbard for PCB, arsen og tungmetaller. Av de undersøkte deponiene/fyllingene er det påvist PCB i fire; i de russiske deponiene i Barentsburg og Pyramiden og det norske gruvedponiet i Bjørndalen ved Longyearbyen. Nivåene er lave. Unntaket er deponiet ved Pyramiden der et nedenfor deponiet er påvist PCB som tilsvarer tilstandsklasse 2. Det understrekes at den PCB som påvises på elvesletta nedstrøms deponiet kan være avrenning fra gruvebyen i Pyramiden. Konsentrasjonene er imidlertid så lave at tiltak for å hindre videre spredning antagelig ikke vil være hensiktsmessig. Generelt når det gjelder PCB på Svalbard er situasjonen inne i bosetningene, der store deler av bygningsmassen er aktive kilder til PCB, mye viktigere å ta tak i enn det som finnes på de ulike deponiene. Fra en avfallstipp ved Isfjord radio er det påvist meget høye nivåer av bly (1600 mg/kg) og sink (2880 mg/kg), tilsvarende henholdsvis tilstandsklasse 5 og 4. Det er påvist nivåer av arsen, kadmium og kobber som tilsvarer tilstandsklasse 3, og krom som tilsvarer tilstandsklasse 2. Ut fra denne undersøkelsen foreslås følgende endringer i grunnforurensningsdatabasen: - Dokumentert forurensning av bly, sink, arsen, kadmium og kobber ved Isfjord radio (2110039) - Dokumentert forurensning av PCB nedenfor deponiet ved Pyramiden (2110360)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.028
Page number:
21 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB på Spitsbergen
Project nr:
331500
Fylke:
Svalbard