Undersøkelse av overflatejord rundt forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo

NGU har foretatt en undersøkelse av konsentrasjonen til noen utvalgte uorganiske og organiske mijøgifter i overflatejord rundt forbrenningsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo kommune. Kartleggingen er første ledd i et forsøk på å overvåke miljøstanden i overflatejord rundt et stort forbrenningsanlegg. Det planlegges en tilsvarende undersøkelse etter en periode på ca. 10 år. Undersøkelsen har omfattet 39 prøver av overflatejord der innholdet av As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, V og Zn ble bestemt i samtlige prøver. Innholdet av de organiske miljøgiftene PAH og PCB ble bestemt i 15 prøver, mens innholdet av dioksiner ble bestemt i 5 prøver. Kartleggingen viser at det er generelt er lave konsentrasjoner av samtlige miljøgifter i det undersøkte området sammenlignet med Oslo for øvrig, og også sammenlignet med undersøkelser som NGU har utført i andre norske byer. PAH, PCB og Pb er imidlertid noe anriket i området ca. 3-5 km nordøst for Klemetsrudanlegget. Kildene for denne anrikningen er usikker. Innholdet av dioksiner i de 5 prøvene var, ut fra analysemetoden, svært lavt og lå under deteksjonsgrensen for de fleste dioksinforbindelser. Frie emneord: Forbrenningsanlegg ; Dioksiner ; PAH ; PCB ; Miljøovervåkning

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.094
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Oslo Akershus