Undersøkelse av kleber-forekomstene i Storbekken-området, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

Det ble sommeren 2002 gjennomført undersøkelser av ultramafittene i Storbekken-området i Lierne. Utgangspunktet var de økonomisk geologiske arbeidene som tidligere er gjort i samarbeid mellom Statskog og NGU. Hensikten med arbeidene var å kartlegge mulig utnyttbare forekomster av kleber først og fremst til naturstein i tilknytning til ultramafittene i Storbekken-området. Det ble gjort detaljert geologisk kartlegging, avdekning av kleber med gravemaskin, utsaging av prøveblokk med motorsag samt diamantboring. Alle arbeidene i felt ble gjennomført i løpet av ei uke. Det ble funnet lys kleberstein av sannsynlig god kvalitet i tilknytning til lokalitetene benevnt Brians kuppe, Hytteryggen, Kosekroken og ved Klebermyra. Det er ved Brians kuppe klarlagt ved boring og grøfting en reserve på ca. 30 000m3 kleber av god kvalitet ned til ca. 10 meters dyp. Brians kuppe består også av en grønn serpentinitt med en vakker struktur som også muligens kan utnyttes som naturstein. Det er også klarlagt betydelige mulige reserver i andre deler av feltet som ennå ikke er boret opp eller fulgt opp i detalj. Omvandlingen av ultramafitten til kleberstein finnes hovedsakelig i randsonen av kroppene, men også i noen grad langs sprekker og skjæresoner i denne. Det er funnet sandige og grovere avsetninger både som serpentinitt, kleberstein og gabbroide konglomerater. Dette viser at en har de samme relasjoner som i Otta-Vågåområdet når det gjelder geologiske forhold. Området ved Storbekken er ikke pålagt restriksjoner med hensyn til realbruk. Både Statskog som grunneier og Lierne kommune er interessert i arbeidsplasser i området. Det er ikke registrert tidligere aktivitet ved forekomsten, slik at det er fare for vern på grunn av kultur. Kvaliteten på kleberen synes å være god. Det er ikke observert fibrige mineraler i hverken kleberen eller i serpentinitten. Det anbefales at det tas ut større blokk fra området for testing av kleber og serpentinitt fra Brians kuppe. Videre anbefales at det gjøres en nøyaktig innmåling av alle borhull og kleberens begrensninger i grøftene. Disse er midlertidig merket i felt. Det vil også være til stor nytte å gjøre noe mer detaljert geologi i Storbekken-området som kan føre til funn av nye områder med kleber i dagen og vil være nyttig for vurdering av de fremkomne resultatene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.076
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport