Undersøkelse av innhold av platina-gruppe elementer (PGE) og gull i ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter, Nevernes og Nordfjellmark, Velfjord, Nordland

Innholdet av platina, palladium og gull er undersøkt i flere ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter på strekningen fra Nevernes i nord til Nordretjern i syd. Analyseresultatene (se tabell 1) viste at ikke en av de 118 analyserte prøvene hadde betydelig anomale verdier av Pt, Pd eller Au. 5 kronmalmprøver ble videre analysert på Au og alle platina-gruppe elementene (Os, Ir, Ru, Rh, Pt og Pd), men heller ikke her framkom betydelig anomale verdier (tabell 2). Undersøkelsen bekreftet likevel noe av hovedtanken bak prosjektet, nemlig en obdusert ofiolitt med forvitring, transport, sedimentasjon og eventuell anrik- ning av ofiolittderiverte tungmineraler i de overliggende sedimentene. Ultra- mafittfragmentet i Gunnardalen (UTM 9075/4375) viste et høyt sulfidinnhold (vesentlig i form av magnetkis) og den overliggende sandsteinssekvensen var også anomalt sulfidanriket. Mikroskopering og mikrosondeanalyser viste at magnetkis med pentlandittlameller han overlevd forvitring, erosjon, transport, sedimentasjon og ev. resedimentasjon, diagenese og metamorf rekrystallisasjon på veien fra magmatisk inneslutning i ultramafisk silikatbergart til rekrystal- lisert inneslutning i metasandstein. Rapporten konkluderer med at flere lokaliteter i tilknytning til ofiolitt- fragmenter i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland bør undersøkes fordi denne under- søkelsen kun har tatt for seg et begrenset område hvor vi fra tidligere har kjent til at sandsteinssekvensen over ofiolittfragmentene har vært oksyd- og sulfidførende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.266
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland