Undersøkelse av industriavfall på Opsund deponi

Høyt innhold av kobber, bly, sink og kadmium er tidligere påvist i Opsund deponi. Undersøkelsen viser at disse tungmetaller i det vesentlige opptrer i kismineralene kobberkis, sinkblende og blyglans som sannsynligvis er rester av kisaske. Alle disse mineralene er lite løselige under de pH og redox-forhold som eksisterer i Opsund deponi. Faren for spredning av de nevnte tungmetaller til Glomma via grunnvann er derfor liten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.021
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold