Undersøkelse av Høymoforekomsten i Reddalen for kvalitetsvurdering til betongformål.

Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av seismiske undersøkelser for å bestemme mektigheten av løsmassene over fjell og grunnvannsnivå. Boringer er utført for å vurdere kornstørrelsen i de dypere lag av forekomsten. For prøvetaking og visuell vurdering av massene er det gravd prøvegroper med traktorgraver. Resultatene viser at innen et avgrenset område er det beregnet ca. 90.000 m3 overveiende sand over grunnvannsnivået. Fasthetsegenskapene ved prøvestøpinger viser at sanden tilfredsstiller kravene til fasthetsklasse C35. Sett sammen med grovt tilslag fra Landvik pukkverk er derfor forekomsten godt egnet for betongproduksjon med fasthetskrav tilsvarende C35.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.015
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder