Undersøkelse av grusforekomster i Vuku, Verdal kommune

Rapporten beskriver kartlegging av en subglacial grusforekomst ved Mønes vestre i Vuku, der det ble benyttet 2D-resistivitetsmålinger for å fastslå tykkelse på finkornige overmasser. Tolkningen av resistivitetsprofilet er verifisert på to punkter ved sondering med håndholdt utstyr. Det konkluderes med at forekomsten kan inneholde over 1 mill. m3 sand og grus. Uttaket forutsetter imidlertid at det fjernes betydelige mengder finkornig overmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.046
Page number:
100 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag byggeråstoffer
Project nr:
263300