Undersøkelse av grunnvannsforurensning ved A.Dønnum eftf's fabrikker på Mogreina.

Avløpsvann fra en slakteriavfallsbedrift infiltreres i grunnen. For å undersøke om grunnvannet var forurenset, ble det etablert to prøvetakingsbrønner. Løsmassenes lagdeling ble kartlagt og sedimentene ble analysert m.h.p.absorberte forurensninger. Grunnvannets bevegelse og forurensningspåvirkning ble undersøkt. Ca. 25 m3 avløpsvann/døgn (P=4,1 mg/1, KOF=2 500 mg/1) infiltreres med arealbelastning lik 3 cm/døgn i siltig sand. Umettet sone er ca. 30 m. Grunnvannet under infiltrasjonsanlegget, som har vært i drift i 3 år, er noe påvirket. Perkloretylen som inntil for 5 år siden ble benyttet i produksjonen, har nådd grunnvannet, men kun i svært små konsentrasjoner. Det ser ut til å bli holdt effektivt tilbake i finsedimenter. Grunnvannsmagasinet under bedriften har beholdt drikkevannskvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82056
Page number:
23
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus