Undersøkelse av fire verneverdige løsmasseforekomster i Sør-Trøndelag.

Etter henvendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har NGU undersøkt deler av fire sand- og grusforekomster som er foreslått vernet. På grunnlag av befaring og prøvetaking er det gitt en orienterende vurdering av volum og kvalitet. VOLUM: Kaldvella-avsetningen er beregnet å inneholde 68 mill. m3, hvorav verneområdet båndlegger ca. 15 %. Skaudalsavsetningen i Rissa er beregnet å inneholde 16 mill. m3. For Storåsavsetningen samt Hovinterrassene er volumanslagene usikre. Storåsavsetningen er anslått å inneholde mellom 3.2 og 17.1 mill. m3. Hovinterrassene har et volum mellom 0.4 og 3.6 mill. m3. KVALITET: Kaldvella-avsetningen inneholder en god del svake bergartskorn som gjør massene dårlig egnet til vegformål. Sandfraksjonen inneholder en betydelig del glimmer som kan virke uheldig i betongtilslag. Skaudalavsetningen er godt egnet til veg- og betongformål. Glimmerinnholdet i sandfraksjonen i Storåsavsetningen er så lavt at det ikke har skadelig virkning som betongtilslag. Hovinterrassene har finsedimenter både på toppen av og som lag i terrassene. Dette kan skape problemer ved et evt. masseuttak. Bergarts- og mineralinnholdet er gunstig både til veg- og betongformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.154
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport