Undersøkelse av Espejord kvartsittfelt på Dyrøy, Dyrøy kommune, Troms fylke.

Hensikten med undersøkelsene var å detaljkartlegge områdene nordøst, nord- vest og sydvest for A/S Fesil-Nord & Co's konsesjonsområde, samt å foreta en systematisk innsamling av prøver av kvartsitten i de nevnte områder som supplement til tidligere innsamlet materiale. Hele området ble gjennomtrålet samtidig som det ble gjort en rekke strukturmålinger, og de profiler som syntes best egnet til systematisk prøvetaking ble avmerket og seinere prøve- tatt. På bakgrunn av undersøkelsene og analyseresultatene kan det konkluderes med at kvartsittens kvalitet gjennomgående ikke er god nok som råstoff til ferrosilisiumframstilling. Enkelte renere partier opptrer, men noen selek- tiv drift på disse er ikke mulig i praksis. Videre undersøkelser, f.eks. med diamantboring, anbefales ikke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/13A
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms