Undersøkelse av enkelte sand- og grusressurser i Ottavassdraget og utvalgte breelvavsetninger i Lom, Skjåk og Vågå kommuner, Oppland fylke

Etter henvendelse fra kommunene Skjåk, Lom og Vågå har NGU vurdert kvalitet og volum av utvalgte grusforekomster i kommunene. I LOM kommune er elvegrusen langs Bøvre svært viktig. Aller viktigst er fore- komsten ved Sulheim. Den har et volum på 4,5 mill. m3. Årlig tas det ut ca. 25.000 m3. Dette er mere enn det som tilføres bunntransportert materiale. I tillegg fremheves elvegrusforekomstene ved Liasanden, Galdebygda og Flå. Elvegrusen i Bøvre har generelt gode mekaniske egenskaper og kan benyttes til de fleste veg- og betongformål. Breelvforekomsten ved Eldrihaugen (768.000 m3) er et alternativ til uttak i elva. I VÅGÅ kommune peker breelvforekomsten ved Veomoen seg ut med et volum på 9,6 mill. m3. Materialet er av noe bedre kvalitet enn breelvforekomstene for øvrig. Elvegrusen i Vågåmovifta nedenfor Vågåmo er av god kvalitet og egnet til de fleste veg- og betongformål. Grusen tas hovedsakelig fra elvebunnen. I år med normal flomvannføring tilføres det svært lite bunntransport, grovt materiale, langt mindre enn uttakene. Nær Vågåmo sentrum er det ikke funnet gode alternativer i denne størrelsesorden til fortsatte uttak av elvegrus. I SKJÅK kommune er tre forekomster av elvegrus undersøkt. I alle disse til- føres det lite bunntransportert materiale. Materialkvaliteten er generelt god. Den største forekomsten er Åndstad (128.000 m3). Flere breelvforekomster i kommunen kan være alternativ til uttak av elvegrus. Ved uttak i elveløpet må det tas hensyn til lokale erosjonsforhold og materialtilførsel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.148
Page number:
86
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland