Undersøkelse av dolomittforekomster på Karlsøy, Stakkvik og Beiarn.

Rapporten omhandler de dolomittundersøkelsene som ble foretatt i 1970 og opplegget for feltarbeidene i 1971. Stakkvik; på bakgrunn av undersøkelse i 1960 mente NGU at ytterligere under- søkelser var påkrevet. Analyseresultatene viser at forekomsten er meget inhomogen med lag av kalkstein og jernholdig tremolitt. Stakkvik-dolomitten tilfredsstiller ikke kvalitetskravene for noen kjente anvendelsesområder, og ytterligere undersøkelser anbefales ikke. Karlsøy; analyseresultatene viser at dolomitten er homogen og meget ren. Dolomitten må underkastes ytterligere undersøkelser. Diamantboringer anbe- fales. Kostnadsoverslag er angitt i rapporten. Beiarn; kvaliteten på dolomitten er god over en mektighet på ca. 28 m. Prøvetakingen er dog ufullstendig. En fullgod undersøkelse krever diamant- boring. Ved eventuell drift må man ta hensyn til følgende faktorer; 1) fjerning av løsmasse, 2) mulig ubrukbare soner i øvre parti grunnet jord- slepper, 3) driften må foregå i bratt li, 4) det er minst 20 km til nærmeste havn. Et samlet bilde sannsynliggjør ikke en regningssvarende drift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
968 G
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Nordland