Undersøkelse av arseninnholdet i jord i Stormyra barnehage.

Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ganger høyere enn i byjorden i Bergen (Tabell 12, NGU-rapport 99.022). Den høyeste konsentrasjon av arsen i barnehagejorden (22mg/kg arsen fremkom i en blandprøve tatt i Stormyra barnehage. (Tabell 13, NGU-rapport 99.022). Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet normverdier for en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter i forurenset jord, mest følsom arealbruk (barnehager, skoler, boligområder). For arsen er denne normverdien satt til 2 mg/kg. Ved overskridelse av normverdien, bør det gjennomføres en stedsspesifikk risikovurdering. Bergen kommune ønsket at dette funnet i Stormyra barnehage skulle følges opp med ytterligere prøvetaking og analyse samt en helserisikovurdering, etterfulgt av eventuell tiltak. Prøver av overflatejord fra 0-2 cm dyp er samlet inn fra 16 steder jevnt fordelt ut over barnehagen (Figur 1). Medianverdien for innhold av arsen i jorden i Stormyra barnehage er 7,8 mg/kg (Tabell 1). 13 av de 16 prøvene som er tatt fra overflatejorden 241 mg/kg (Figur 1 og vedlegg 2). Mengden av arsen i sanden i barnehagen henger klart sammen med mengde trykkimpregnert trevirke (Tabell 2). Barn kommer i kontakt med arsen i jord og trykkimpregnert trevirke når de har hudkontakt med jorda eller med trykkimpregnert trevirke i lekeapparater og lignende eller når de spiser jord eller slikker på skitne fingre. De kan også få i seg arsen ved å puste inn jord som er virvlet opp i lufta. Tolerabelt ukentlig inntak av arsen er 15 ug arsen per kilo kroppsvekt. Etter en vurdering av ulike arsen kilder i forhold til jord som kilde anbefales det å gjennomføre tiltak der hvor arseninnholdt i jorden overskrider 20 mg/kg. De små sandkassene og jorden ved inngangspartiet

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.058
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland