Undersøkelse av pukkforekomsten Hanekleiva i Sande Kommune, Vestfold

I denne rapporten er pukkforekomsten ved Hanekleiva i Vestfold undersøkt med geologisk kartlegging, petrografisk analyse og prøving av mekaniske egenskaper. Forekomsten består hovedsaklig av en lysgrå sandstein med mindre mengder av magmatiske bergarter i form av dolerittiske, syenittske og ryolittiske ganger. På grunn av dårlig blotningsgrad å det er vanskelig å estimere hvor mye disse gangbergarter utgjør av forekomsten, men det forventes at disse er små i volum og de opptrer såpass spredt at de overordnet sett ikke antas å ha noen negativ innflytelse på kvaliteten av pukken. Sandsteinen er finkornet og består av kvarts, feltspat, epidot og kloritt. Mikroskopundersøkelser viser noen variasjon i sandsteinen i kornstørrelse og mineralogi, men generelt virker bergarten homogen og lite påvirket av deformasjon og tektonikk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.012
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Byggeråstoffer i BTV
Project nr:
370000
Fylke:
Vestfold