Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall - og PAH konsentrasjoner i aske

Ulovlig søppelbrenning er et utbredt fenomen i Troms kommune. Dette har kommunenhatt fulgt nøye med på over lengre tid. Utover forsøpling medfører den ulovlige søppelbrenning spredning av miljøgifter til omgivelsene og øker menneskelig eksponering overfor miljøgifter. Tromsø kommune og NGU har sammen foretatt en befaring til kjente plasser (Skattøra, Kattfjord og Sommarøy) for ulovlig søppelbrenning. Det er innsamlet og analysert prøver fra lokalitetene for å få en oversikt over metallnivåer og i enkelte tilfeller også konsentrasjonen av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). SFTs normverdier (99:01) er brukt som veiledning for graden av forurensing. Resultatene viser følgende: For samtlige lokalitetene er det funnent forhøyede verdier av metaller For 10 ut av 13 prøver er det meget sterkt metallforurensede restmaterialer Spesielt arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn) forekommer i meget høye konsentrasjoner i flere av prøvene. PAHverdiene er lavere enn SFTs normverdier De sterkt forurensede restmaterialer fra den ulovlige søppelbrenning tilsier, at restprduktene må sikres og tas vare på under kontrollerte forhold. Dette gjelder spesielt finstoff materialet i asken som lett vil bli spredt til andre deler av miljøet. De lett tilgjengelige søppel brenning plassene tilsier at mennesker kan bli eksponert direkte for metaller.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.023
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms