Tunnelprosjektet. Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Korrelasjon til lekkasjer og stabilitet

Koordinater B11 605000 6644040 32V WGS84 B16 605825 6644530 B17 605915 6644400 B18 605940 6644280 NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull i området Lutvann - Puttjern i Østmarka, Oslo. Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å over- våke grunnvannsbalansen i området. Hensikten med sammenstillingen har vært å vurdere verdien av slike undersøkelser med hensyn til vurdering av lekkasje- potensialet og stabilitet under tunneldriving. Optisk televiewer, OPTV, gir detaljert informasjon om sprekkers strøk, fall, frekvens og åpning i tillegg til informasjon om berggrunnsgeologien i bore- hullet. Logging av temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet kan gi informasjon om vannstrømning i sprekkene. Undersøkelsen indikerer at stor vanngiverevne er knyttet til åpne sprekker og i mindre grad til sprekke- frekvens. Vurdering av fjellkvalitet kan ikke utelukkende bygge på sprekke- frekvens og forløp, men også på det generelle bildet optisk televiewer kan gi. Prøvepumping i kombinasjon med vertikal strømningsmåling vil i tillegg kunne kvantifisere lekkasjepotensialet. Ingen av de undersøkte brønnene er boret til tunnelnivå. Det har derfor ikke vært mulig å sammenholde direkte fjellkvalitet og vanngiverevne i borehullene med observasjoner fra tunneldrivingen. Borehull B 16 har et avvik som går vekk fra den svakhetssonen hullet skulle gi informasjon om. Dette viser hvor viktig det er å foreta avviksmåling, men også at en i utgangspunktet bør planlegge boringen bedre. Fjellkvaliteten kan variere sterkt nedover i borehullet, og det kan være viktig å bore ned til tunnelnivå. For å kartlegge flest mulige vertikale sprekker bør ikke hullene bores i lodd.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.094
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo