Tunnelprosjektet. Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging på Krokskogen, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud

På Krokskogen er det, som en del av prosjektet "Miljø- og samfunnstjenelige tunneler", foretatt geofysiske målinger på bakken og i en brønn som ble boret i regi av prosjektet. Utgangspunktet for undersøkelsene var tidligere utførte geofysiske målinger fra helikopter. Dise viste anomalier ved elektromagnetiske målinger som ikke umiddelbart kunne forklares med kjente strukturer i området. For å finne en forklaring til disse anomaliene ble det foretatt VLF-, 2D resistivitets- og IP-målinger på bakken. I brønnen som ble boret på grunnlag av bakkemålingene, ble det foretatt optisk inspeksjon og logging av flere geofysiske parametre. Resistivitetsmålinger over en elektromagnetisk anomali ved Småvann/Byvann viser redusert resistivitet, med det reises tvil om at denne anomalien kan forklare utslagene ved helikopter EM-målingene. Det er også påvist visse uoverensstemmelser mellom resistivitet målt på bakken og i borehull i dette området. Anisotrop ledningsevne kan være en mulig årsak til avviket. Brønnen gav relativt bra med vann, men strømnings målinger viser at dette i hovedsak kommer fra en sprekk på ca 10 meters dyp. VLF-anomalier (Very Low Frequency) påvist ved de samme helikoptermålingene, faller sammen med utgående av en porøs sandstein-breksje-konglomerat som opptrer mellom de forskjellige rombeporfyrlavaene på Krokskogen. Disse horisontene gir også respons ved VLF-målinger på bakken og ved 2D resistivitetsmålinger. Tilsvarende anomalier i områder hvor bergarten ikke er kartlagt indikerer at den kan opptre mer frekvent enn hittil kartlagt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.007
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud