Tungmineralvasking og blokkleting under Nord-Gudbrandsdal- programmet.

I alt 115 dagsverk ble nedlagt i felt på tungmineralvasking og blokkleting sommeren 1980. Et betydelig antall dagsverk ble deretter nedlagt på labora- torieseparering av vaskekonsentratene og den påfølgende identifikasjon av separasjonsproduktene. Totalt ble 321 prøver vasket i felten, og av disse ble 215 laboratorieseparert. Resultatet av arbeidet ble overveiende negativt i prospekteringsøyemed. Den eneste positive indikasjon som er under opp- følging var funn av molybdenglans både i vaskekonsentrater og en løsblokk i Hestbrepiggane-granitten. Tungmineralandelen i vaskekonsentratene var tilfredsstillende høy, men ut- byttet varierte med berggrunnen i vaskeområdene. I kambro-silur-områder f.eks. var tungmineralutbyttet lavt, innenfor Jotundekket derimot; høyt. Dette viser at vaskingen har vært tilfredsstillende. De kvantitativt dominerende tungmineralene var magnetitt, ilmenitt, tita- nitt, zirkon, rutil, granat og epidot. Mindre vanlig var pyritt, hematitt, kyanitt og olivin. Videre ble malmmineralene kobberkis, blyglans, barytt, molybdenglans og scheelitt observert, men kun i aksessoriske mengder.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1709/B
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland