Tolkning av geofysiske helikoptermålinger, Altermark-området, Mo i Rana, Nordland

Geologiske helikoptermålinger i Altermarkområdet er tolket for å påvise nye serpentinitter i overflaten og på dypet i tillegg til å forbedre den struk- turgeologiske informasjonen. Magnetiske data er modellert for å framskaffe mer detaljerte kunnskaper. Nakken-anomalien er mest sannsynlig forårsaket av en serpentinitt på dypet. Den magnetiske kroppen har et fall mot sørøst på ca. 35o. Dersom tolkningen er riktig, vil serpentinitten mest sannsynlig ligge på et dyp på 130-200 meter rett under anomalisentrum. Bjerklifjell- og Jenshushaug-anomaliene samt en svak langstrakt anomali øst for Annabergan antas å være forårsaket av magnetittrike glimmerskifre i overflaten eller meget nær overflaten. Profilkurven for to av de førstnevnte anomaliene, og særlig den første, indikerer en utpreget folding av de overflatenære magnet- iske kropper. Selv om overflatenær magnetittanriket skifer er antydet som årsak til anomalimønstrene i disse to profilene, kan det ikke utelukkes at mer dyptliggende serpentinitter danner hovedtyngden av anomaliene. En lang- strakt anomali øst for Annabergan antas å være forårsaket av en magnetittrik skifer. Anomaliårsaken er overflatenær (-30 meter under bakkenivå) og antake- lig eksponert i overflaten. Kroppen har et fall på 45-55o mot sørøst. En alternativ, men mindre sannsynlig løsning er at anomalien er forårsaket av serpentinitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.288
Page number:
94
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland