Toktrapport - Sklinnatoktet 2018: prøvetaking for miljøgifter mellom Sklinnabanken og Skjoldryggen

Høye konsentrasjoner av kvikksølv, PCB og andre organiske miljøgifter innenfor område 06 på Sklinnabanken førte i oktober 2017 til at Fiskeridirektoratet stengte feltet for alt fiske etter kveite. I november 2017 ble det bevilget 4 mill. NOK til MAREANO for å kartlegge det aktuelle området i 2018. Det ble bestemt å bruke 10 toktdager med Kartverkets skip M/S Hydrograf. Bemanningen om bord bestod av, i tillegg til personell fra Kartverket, to forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og to fra Havforskningsinstituttet (HI). Toktet fant sted 31. mai - 09. juni 2018 og hadde som mål å samle inn sedimentprøver fra havbunnen og børstemark til miljøanalyser. Ti lokaliteter ble utpekt som interessante for sedimentprøvetaking, hvorav fem var 1. prioritet, tre var 2. prioritet og to 3. prioritet. Ni områder var på forhånd utpekt til prøvetaking av børstemark, hvorav tre var utenfor områder pekt ut for sedimentprøvetaking. Under toktet ble det bestemt å ta prøver fra alle stasjoner, hvis mulig. På grunn av relativt lite børstemark ble det besluttet å samle på sjøpølser (parastichopus) i tillegg til børstemark, som en reserveløsning. Under toktet ble beste stasjonslokalitet bestemt ved hjelp av multistråleekkolodd og en rask tolkning av dataene ombord. Prøvetaking av sediment foregikk med bruk av multicorer og boxcorer. Bomtrål ble brukt for prøvetaking av børstemark og sjøpølser. En av de opprinnelige 3. prioriterte stasjonene ble ikke besøkt eller prøvetatt. Det ble heller bestemt å ta to ekstra stasjoner nærmere land. Det ble derfor prøvetatt sedimenter fra totalt elleve stasjoner, og biologiprøver fra totalt tretten stasjoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.016
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO-Havbunnskart
Project nr:
311720