Tiltaksplan for behandling av forurensede masser på Øvre Bakklandet 2-4

Rapporten gir en kort bakgrunn for tidligere rapporter og antatt forurensningspotensiale på eiendommen samt forslag til tiltak i forbindelse med utbygging av eiendommen. Konklusjonen er at forurensningene i massene er sterkt bundet, og de har dermed et lavt forurensningspotensial. Dette potensialet vil ikke øke ved utgraving og bearbeiding av massene. De massene som er definert å innneholde konsentrasjoner av tungmetaller høyere enn SFTs grenser for spesialdeponering, deponeres i et spesialdeponi på eiendommen. De andre massene som må graves ut på tomta, kan deponeres uten restriksjoner. De gjenblivende massene avskjermes for innsig av grunnvann og overflatevann ved bruk av avskjærende grøfter, membran og asfaltdekke.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.283
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport