Thulitt på Austre Brannsfjellet, Lierne kommune

Thulittforekomsten på Austre Brannsfjellet er blitt kartlagt i målestokk 1:5000 og skissert i målestokk 1:1000. Forekomstens kvalitet er meget god. Forekomstens volum blir antatt å være ca. 30 000 m3, denne antagelse er imidlertid noe usikker. Anbefaling: Boring med Pack Sac. Under boringen bør en leir etableres ved forekomsten. Det vil være mest praktisk og tidsbesparende å benytte heli- kopter for frakt av utstyr til leiren.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.108
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport