TFEM-målinger ved Gåvåliseter i Oppdal, Sør-Trøndelag

Det er utført TFEM-målinger langs 3 profiler ved Gåvåliseter ca. 10 km nordøst for Tverrfjellet gruve på Hjerkinn. Hensikten var å få bekreftet en dyp geofysisk anomali fra tidligere Turam, SYSCAL EM og CP-målinger. En var også interessert i om TFEM-målinger kunne gi nye opplysninger om f.eks. lederens kvalitet. Det ble benyttet både induktiv og konduktiv energisering. Målingene med induktiv energisering ga ingen klare anomalier hverken i tids- domenet eller frekvensdomenet. Med konduktiv energisering ble en dårlig leder indikert i tidsdomenet, mens målinger i frekvensdomenet ga en tydelig anomali som stemte godt med de tidligere målinger. En totalvurdering gjør at en må fastslå at ledningsevnen i den indikerte leder er dårlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.088
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport