Testmålinger med georadar utført på Haslemoen, Våler kommune, Hedmark

Det er utført georadarmålinger langs 6 profiler på Haslemoen. Hensikten med målingene var å undersøke hvilken innvirkning valg av senderspenning og antennefrekvens har på EM-bølgers signal/støy-forhold, penetrasjonsdyp og oppløsning. Resultatene viser at målinger med 1000 V sender generelt gir høyere signal/ støy-forhold enn 400 V sender i det området som er undersøkt. Selv om pene- trasjonsdypet generelt sett er høyere ved 1000 V sender, er det marginal forskjell i penetrasjonsdyp for 400 V og 1000 V sender der en har godt ledende materiale. Målinger med 200 MHz antenner ga jevnt over dårlige resultater i det under- søkte området. Grunne lag kom imidlertid meget godt fram på 200 MHz-opptakene på grunn av langt bedre vertikal oppløsning enn det som oppnås med 50 MHz antenner. Grunnvannsspeil og bunnen av koppjordlag opptrådte som distinkte reflektorer. Disse lå for grunt til at de kunne sees tydelig på 50 Mhz-opp- takene. En antenne senterfrekvens på 50 MHz med 1000 V sender viste seg å være best egnet til å kartlegge løsmassestrukturer og fjrlltopografi i dette området. Undersøkelsen viser at det er for stort sprang mellom 50 MHz- og 200 MHz- antennene når det gjelder penetrasjonsdyp og oppløsning, og at NGU derfor bør anskaffe 100 MHz antenner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.052
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark