Supplerende kvartsundersøkelser på Saltfjellet

Fortrolig til 20.02.2005: Oppfølgende undersøkelser av kvartsforekomstene på sørsiden av Saltfjellet erutført.De store kvartsgangene på Nasafjell er prøvetatt i profiler og utbredelsen idagen er nærmere klarlagt. Kjemiske analyser av kvartsgitteret i prøvene viserat kvaliteten er relativt stabil i ulike partier av gangene.Forekomsten har et samlet dagareal på omkring 145 dekar, tilsvarende hele 20fotballbaner. Dette gir et kvantum på 3-4 millioner tonn for hver 10-meteravsenkning. Utstrekningen mot dypet er ikke kjent, men flere titalls millionertonn regnes å være tilstede. Forekomsten er under videre vurdering av Elkem foreventuell anvendelse til Si-metall.Forekomsten klassifiseres som en mineralressurs av nasjonal interesse.I Bolnadal på vestsiden av E6 ligger en annen kvartsforekomst med tilsvarendegeologisk plassering i randsonen til Nasafjell grunnfjellsvindu. Forekomstensom er en 15-20 m mektig gang har en samlet lengde på 1 km. Opptreden avmagnetkis og sulfidmineraler gjør forekomsten uegnet for uttak av stykkvarts.Kun små kvartslinser kan lokaliseres langsetter randsonen nærmere vei enn de tohovedforekomstene på Nasafjell og i Bolnadal.Høyren kvarts er påvist i en kyanitt-kvartsitt sørvest for Nasafjellkvartsganger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.106
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland