Sulfidførende gneis E 18; geokjemi og petrografi

Sulfidførende gneiser som finnes langs planlagt ny trase fro E18 Grimstad-Lillesand-Dyreparken antas å kunne medføre forurensingsproblemer. Som grunnlag for videre vurdering har NGU utført gekjemiske og petrografiske analyser av bergarter fra området. Prøvematerialet er oversendt fra oppdragsgiver. Det er utført 5 XRF-analyser. Prøvene er analysert på pressede pulvertabletter, og det er brukt standardoppsett for analyse av sporelementer. Denne metoden gir kun veiledende (semikvantitative) verdier for innhold av hovedelementene. Analysene viser at prøvene har relativt lavt innhold av svovel (0.58-1.28%). Det er utført petrografisk analyse av 19 polerte tynnslip for å bestemme innholdet av hovedmineraler, underordnede mineraler og mineraler som forekommer i meget små mengder (aksessoriske mineraler). Mineralfordeling i bergartene (tekstur/struktur) og opptreden av sulfidmineraler er beskrevet. Alle analyserte bergarter kan klassifiseres som jevnkornet, finkornet kvarts-feltspat-biotitt-skifer. Sulfidinnholdet i de fleste av prøvene er lavt, og dersom prøvene er representative for "sulfid-førende gneis" vil bergartene generelt neppe kunne gi et vesentlig bidrag til forsuring ved eksponering mot luft eller vann. Det finnes imildertid sulfidrike sprekkesoner i området, og dersom det skal gjøres videre undersøkelser bør det avklares om disse kan gi slike problemer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.052
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport